cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

朝陽科技大學個人資料蒐集告知函

朝陽科技大學依個人資料保護法第8條規定,於辦理活動期間蒐集您的個人資料,並告知下列事項:
Theo Điều 8 của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Triều Dương thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt sự kiện và thông báo những vấn đề sau:

一、 蒐集之機關名稱:朝陽科技大學(以下簡稱本校)。
i. Tên của cơ sở thu thập: Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Triều Dương (sau đây gọi tắt là nhà trường).

二、 蒐集之目的:本校蒐集您個人資料的目的係為辦理相關活動。
ii. Mục đích thu thập: Mục đích của trường chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn là để xử lý các hoạt động liên quan.

三、 蒐集個人資料類別:識別類COO一(包括:姓名、職稱、通訊地址及e-mail等)、識別類COO三(身分證統一編號)、特徵類CO一一(包括:性別、生日等)、受僱情形CO六一(服務學校)。
iii. Thu thập các danh mục dữ liệu cá nhân: loại hình COO1 (bao gồm: tên, chức danh, địa chỉ và e-mail, v.v.), loại hình COO3 (số đồng nhất của chứng minh nhân dân), loại hình đặc trưng CO11 (bao gồm: giới tính, ngày sinh, v.v.), Tình hình việc làm CO 61 (phục vụ trường học).

四、 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:
iv.Thông tin cá nhân sử dụng tại thời gian, địa điểm, đối tượng và phương thức:

1、 本校將於台灣地區(包括澎湖、金門及馬祖等地區)利用您的個人資料;利用期間為報名起至相關活動結束止。
1. Nhà trường sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn ở Đài Loan (bao gồm Penghu, Kinmen và Matsu); thời gian sử dụng từ khi đăng ký đến khi kết thúc các hoạt động.

2、 利用方式及對象:本校將於上述期間利用您的個人資料進行各項聯繫及通知(電子郵件、電話、書面),並交委外廠商於活動期間利用您的個人資料進行保險及住宿等使用。
2. Phương pháp sử dụng và đối tượng: Nhà trường sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các liên hệ và thông báo khác (email, điện thoại, văn bản) giao cho đơn vị ngoài trường sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để bảo hiểm và ăn ở trong thời gian diễn ra hoạt động.

五、 個人資料之權利及權益:您得依個人資料保護法第3條就您的個人資料行使請求查閱、補充、更正、製給複製本及請求停止蒐集、處理、利用及請求刪除等權利。
v. Quyền lợi và lợi ích đối với dữ liệu cá nhân: Bạn có thể thực hiện dữ liệu cá nhân của mình theo Điều 3 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để yêu cầu truy cập, bổ sung, chỉnh sửa, sao chép dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu ngừng thu thập, xử lý, sử dụng và yêu cầu xóa.

六、 本校於蒐集您的個人資料時,您若有欄位未填寫,將影響上述目的業務使用及所提供之服務,並對您的權益將造成影響。
vi. Khi Nhà trường thu thập thông tin cá nhân của bạn, nếu bạn không điền vào bất kỳ phần nào sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp cho các mục đích nêu trên, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn.

七、 本校應盡個人資料保護法保障個人資料安全之責任,非屬本告知函個人資料利用情形或法律規定外,應先徵得本人同意方得為之。
vii. Nhà trường sẽ thực hiện trách nhiệm của luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân để bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân, trường hợp sử dụng thông tin cá nhân không thuộc thông báo này cần được sự đồng ý của cá nhân để thực hiện.