cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 畢業班操性第一名

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處生輔組

地  點 Địa điểm: 生輔組

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2024-05-23(四)00:00 至 2024-05-23(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2024-05-23(四)08:00 至 2024-05-23(四)17:00

聯絡人  Liên lạc : 張俐婷

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5014

返回前一頁 Quay lại trang trước đó