cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 測試

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處生輔組

地  點 Địa điểm: 禮堂

人數限制 Tổng số người : 999

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-11-09(四)00:00 至 2023-11-13(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-11-13(一)08:00 至 2023-11-14(二)17:00

聯絡人  Liên lạc : 張詠晴

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5018

返回前一頁 Quay lại trang trước đó