cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 個人資料盤點暨個人資料風險評鑑及處理教育訓練(第二場)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處採編組

地  點 Địa điểm: 圖書館1F演講廳

人數限制 Tổng số người : 80

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-02-06(一)00:00 至 2023-04-21(五)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-04-27(四)14:00 至 2023-04-27(四)17:00

聯絡人  Liên lạc : 林玉真

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3172

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó