cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 「單位網站管理平台」使用者教育訓練

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處系統組

地  點 Địa điểm: T2-507

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-01-16(一)00:00 至 2023-04-10(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-04-11(二)14:00 至 2023-04-11(二)19:00

聯絡人  Liên lạc : 邱嘉信

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3090

說明 Ghi chú :

主旨:敬請各單位派員參加「單位網站管理平台功能操作」教育訓練。

說明:

一、為使本校各單位網站管理人員熟悉「單位網站管理平台」之功能操作,特舉辦教育訓練,敬請務必派員參加,如缺席之單位本處將無法提供後續之網頁相關服務。

、課程資訊:

(一)參加對象:本校各單位網頁管理人員

(二)課程名稱:「單位網站管理平台」使用者教育訓練

(三)日期時間:112/4/11(二)14:00-17:00
(四)地點:管理大樓T2-507電腦教室

(五)廠商:黑快馬

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó