cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 資源探索無極限—WorldCat Discovery教育訓練課程

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 圖書館5樓檢索訓練教室

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-11-09(三)00:00 至 2022-12-13(二)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-12-13(二)15:30 至 2022-12-13(二)16:20

聯絡人  Liên lạc : 張筱筠

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3143

說明 Ghi chú :

實機操作,帶你認識「WorldCat Discovery-圖書館館藏查詢暨資源探索服務系統
  • 凡報名且全程參與,即有機會獲得「小米手環7」~
  • 微型課程報名請→→點此

返回前一頁 Quay lại trang trước đó