cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: Endnote 書目管理軟體(應英系)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 線上會議室

人數限制 Tổng số người : 99

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-18(四)00:00 至 2022-11-13(日)23:59

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-11-14(一)14:30 至 2022-11-14(一)15:20

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó