cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【專題講座】認識學術倫理與原創性比對工具(實體+線上同步進行)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 圖書館5樓檢索訓練教室 、 線上會議室

人數限制 Tổng số người : 999

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-18(四)00:00 至 2022-09-26(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-09-27(二)15:30 至 2022-09-27(二)17:00

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

說明 Ghi chú :

​請填寫常用e-mail信箱,會議前3天將發送線上會議室連結,請留意收信!!

返回前一頁 Quay lại trang trước đó