cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 研究生必勝課-文獻蒐尋指導課程(工管所+自由報名)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 圖書館5樓檢索訓練教室

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-18(四)00:00 至 2022-09-14(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-09-15(四)13:30 至 2022-09-15(四)15:20

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

返回前一頁 Quay lại trang trước đó