cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 以佐藤學的共同學習體實踐EMI教學的第一步

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 線上研習

人數限制 Tổng số người : 50

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-07-08(五)00:00 至 2022-07-22(五)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-07-26(二)10:00 至 2022-07-26(二)12:00

聯絡人  Liên lạc : 刁瑋婕

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7526

0726_工作坊海報.pdf

返回前一頁 Quay lại trang trước đó