cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 測試活動

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處軟體組

地  點 Địa điểm: 測試

人數限制 Tổng số người : 10

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-26(四)00:00 至 2022-05-26(四)10:40

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-05-27(五)08:00 至 2022-05-27(五)17:00

聯絡人  Liên lạc : 林泊建

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3197

返回前一頁 Quay lại trang trước đó