cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: EMI教師英語研習講座(III)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 線上

人數限制 Tổng số người : 200

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-18(三)00:00 至 2022-06-09(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-18(六)10:00 至 2022-06-18(六)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳怡穎

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7524

說明 Ghi chú :

講題:以ESP教材之開發為例探討EMI課程授課環境之形塑

講師:
羅元隆副教授(台北科技大學土木工程學系)
林煜善老師(台北科技大學外語中心)

採線上會議進行,於活動前2天以電子郵件方式寄送會議連結。


活動聯絡人:語言中心/陳怡穎
E-mail: t5160165@gm.cyut.edu.tw

返回前一頁 Quay lại trang trước đó