cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: EMI教師英語研習講座(II) and 培訓工作坊(I)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 線上

人數限制 Tổng số người : 150

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-18(三)00:00 至 2022-06-08(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-11(六)09:30 至 2022-06-11(六)16:30

聯絡人  Liên lạc : 陳怡穎

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7524

說明 Ghi chú :

講題:大學專業領域EMI課程成效升級與改造 Course Redesign from CMI to EMI

講師:林律君副教授(國立陽明交通大學)

上午場講座、下午工作坊線上進行,於活動前2天以電子郵件方式寄送會議連結。


以上安排,如有異動,將另行於mail通知。


因活動內容安排,工作坊人數上限40人(依報名順序)。


活動聯絡人:語言中心/陳怡穎E-mail: t5160165@gm.cyut.edu.tw

返回前一頁 Quay lại trang trước đó