cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【專題講座】認識學術倫理與原創性比對工具

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: L-503 + 線上會議室

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-28(一)00:00 至 2022-04-19(二)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-19(二)15:30 至 2022-04-19(二)17:00

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

說明 Ghi chú :

▲影片連結:https://youtu.be/-Sf-jaDKp8Q

簡報檔下載:https://s.cyut.edu.tw/XXVexEvl31

返回前一頁 Quay lại trang trước đó