cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 劍橋EMI全英授課專業進修課程報名

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 線上

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-25(五)09:00 至 2022-03-30(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-25(一)08:00 至 2022-04-25(一)08:10

聯絡人  Liên lạc : 陳怡穎

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7524

說明 Ghi chú :

​3/30(三)報名截止後,錄取者將另行通知。

返回前一頁 Quay lại trang trước đó