cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 個資程序書教育訓練(第一場)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處網路組

地  點 Địa điểm: 圖書館1F演講廳

人數限制 Tổng số người : 100

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-15(二)00:00 至 2022-05-23(一)23:59

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-05-26(四)09:00 至 2022-05-26(四)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳家妍

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3083

返回前一頁 Quay lại trang trước đó