cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 110-2優良教師教學觀摩-體適能管理與實務

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 管理大樓一樓T2-115

人數限制 Tổng số người : 10

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-02-25(五)00:00 至 2022-04-12(二)23:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-18(一)11:00 至 2022-04-18(一)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó