cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

請使用chrome瀏覽器填寫(瀏覽器下載)

活動報名系統

舉辦單位 Đơn vị tổ chức
活動名稱 Tên hoạt động
舉辦日期 Ngày diễn ra hoạt động
舉辦地點 Venue
報名人數 Number of applicants/限制人數 Tổng số người
報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký
聯絡人 Liên lạc
洽詢電話 Số điện thoại
詳細內容 Ghi chú
學務處生輔組
與校長有約~交流座談會(進修部)
2023-11-21(二)17:00~
2023-11-21(二)23:50
時選廳
47/999
2023-11-20(一)00:00~
2023-11-21(二)23:55
張詠晴
(04)23323000#5018
活動詳細內容
學務處生輔組
與校長有約~交流座談會
2023-11-21(二)08:00~
2023-11-21(二)17:00
設計禮堂
301/999
2023-11-20(一)00:00~
2023-11-21(二)23:55
張詠晴
(04)23323000#5018
活動詳細內容
學務處生輔組
測試
2023-11-20(一)08:00~
2023-11-20(一)17:00
禮堂
3/999
2023-11-09(四)00:00~
2023-11-20(一)23:55
張詠晴
(04)23323000#5018
活動詳細內容
學務處生輔組
測試
2023-11-13(一)08:00~
2023-11-14(二)17:00
禮堂
0/999
2023-11-09(四)00:00~
2023-11-13(一)23:55
張詠晴
(04)23323000#5018
活動詳細內容
資訊管理系
iCAST2023-1110
2023-11-08(三)08:00~
2023-11-10(五)12:00
航空大樓國際會議廳
77/999
2023-11-08(三)08:00~
2023-11-10(五)12:00
梁榕芸
(04)23323000#7125
活動詳細內容
資訊管理系
iCAST2023
2023-11-08(三)00:00~
2023-11-09(四)12:00
航空大樓國際會議廳
130/999
2023-11-08(三)00:00~
2023-11-09(四)12:00
梁榕芸
(04)23323000#7125
活動詳細內容
學務處學生發展中心
1003心理健康有獎徵答
2023-10-03(二)08:00~
2023-10-05(四)17:00
海豚廣場
48/無限制
2023-10-03(二)00:00~
2023-10-03(二)23:55
謝念恩
(04)23323000#5112
活動詳細內容
學務處學生發展中心
1004心理健康有獎徵答
2023-10-03(二)08:00~
2023-10-05(四)17:00
海豚廣場
77/無限制
2023-10-03(二)00:00~
2023-10-03(二)23:55
謝念恩
5112
活動詳細內容
學務處學生發展中心
1005心理健康有獎徵答
2023-10-03(二)08:00~
2023-10-05(四)17:00
海豚廣場
已額滿
2023-10-03(二)00:00~
2023-10-03(二)23:55
謝念恩
(04)23323000#5112
活動詳細內容