cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

請使用chrome瀏覽器填寫(瀏覽器下載)

活動報名系統

舉辦單位 Đơn vị tổ chức
活動名稱 Tên hoạt động
舉辦日期 Ngày diễn ra hoạt động
舉辦地點 Venue
報名人數 Number of applicants/限制人數 Tổng số người
報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký
聯絡人 Liên lạc
洽詢電話 Số điện thoại
詳細內容 Ghi chú